Noé láncfűrésszel

Cikk a Jelige magazinban


Nemrég tartott előadást Budapest Erich von Däniken, aki azzal vált világszerte híressé (és hírhedtté), hogy idegen civilizációk látogatásainak bizonyítékaként értelmezett számos történelmi tárgyat, iratot, emléket - többek közt a Bibliában is talál néhány UFO-t… Érdekes oldalhajtása ennek a teóriának a magyar író, Nemere István elmélete, aki sok mindent elfogadott Däniken „leletei” közül, de nem idegen űrhajósok lába nyomát látja bennük, hanem egy emberek által felépített ősi, nagyon fejlett civilizáció emlékeit, egy olyan civilizációt, amit egy globális katasztrófa, ha úgy tetszik, vízözön pusztított el. [1]Egy bibliaolvasó ember itt akár fel is kaphatná a fejét, de maga a „vízözön” fogalma még kevés ahhoz, hogy bármiféle biblikusságot tulajdoníthassunk az ősi, fejlett emberi civilizáció elméletének. Gyakorlatilag a világ minden táján megtalálhatóak egy régi, globális katasztrófa emlékei, ami egyrészt alátámasztja a Biblia elbeszélését is, de ugyanakkor a vízözön fogalmát kiemeli a speciálisan bibliai fogalmak közül.

Míg sem Däniken, sem Nemere nem vádolható túlzott elfogultsággal a keresztyénség iránt (finoman szólva), érdekes módon egy pár éve kezembe akadt református teológus vallástörténeti tanulmányában egészen más forrásokból kiindulva ugyanarra az eredményre jut, mint a már említett magyar szerző. (Fukk Lóránt „Természeti katasztrófák és az özönvíz a vallások világában” c. tanulmányáról[2] van szó.) Nem célom most a tanulmányt ismertetni, mert másfelé kívánok kanyarodni, mindössze azt kívántam illusztrálni, hogy a cikkben vázolt gondolatok nem csupán egy élénk fantáziájú szerző elképzelései, hanem több, egymástól meglehetősen különböző helyen is olvashatunk ilyesmiről. Egész pontosan azt a kérdést próbálom körüljárni, méghozzá szigorúan bibliai forrásokat s a bibliai szöveg belső logikáját felhasználva, hogy milyen lehetett az az emberi civilizáció, amiben Noé is élt, s amit Isten eltörölt az özönvízzel.

A Biblia szövegét annak értelmezzük, aminek szánta a szerzője: az emberiség őstörténetének, s épp ezért elfogadjuk pl. a ma már elképzelhetetlenül hosszúnak számító életkorokat is.

Milyen volt hát a világ Noé napjaiban, logikusan végiggondolva a Genezis első pár részében olvasottakat?

Ádámnál és Évánál kezdjük – nyilvánvaló, hogy a teremtés utáni, bűnbeesés előtti állapotban nem lehet túlságosan fejlett technikai civilizációról beszélni az esetükben, már csak azért sem, mert szükségük sem volt rá. Semmiféle más tárgyi eszközről nem olvasunk velük kapcsolatban, ellenben tudjuk, hogy meztelenek voltak, (1Móz 3,10). A legalapvetőbb emberi felszerelési tárgy, a ruha is hiányzott az életükből, sem gyakorlati, sem erkölcsi okuk nem volt viselni, bár kétségtelen, hogy a meztelenségnek szimbolikus értelme (őszinte emberközi kapcsolat) is van. Nem véletlen, hogy a bűneset után először felbukkanó tárgyi dolog a ruha – de azt is Istentől kapják. Ádám és Éva életének első szakaszát megfeleltethetjük a történelemből ismert „ősemberi” kornak, ám rögtön az utánuk következő generáció, Káin és Ábel már földműveléssel, sőt, állattenyésztéssel foglalkozik (1Móz 4,2), ami jelentős társadalmi – kulturális ugrás, s céltudatos eszközhasználatot feltételez. (Fegyverek még talán nincsenek, bár nem tudjuk, Káin mivel öli meg Ábelt.)

A testvérgyilkosság után Káin nemzetségéről olvashatunk. A nemzetségtáblázatok mindig kiemelt jelentőségű alakokkal foglalkoznak, érdemes odafigyelni arra, hogy mit tudunk meg az esetleges technológiákról. Jábál sátorlakó, állattenyésztő életmódot folytatott (1Móz 4,20)– ehhez ismernie kellett valamiféle naptárat, hiszen a vándorlást az évszakokhoz, időjáráshoz igazították. Testvére, Jubál már hangszereket készít, művészeti tevékenységet folytat (1Móz 4,21), szintén nagyon fontos kulturális vívmány. De a legérdekesebb a következő generáció képviselője, Tubálkain: réz és vasszerszámokat készít. Ez gyakorlatilag megfelel azon kor technikai szintjének, amelyben a Genezist leírták. Felmerül a kérdés, hogy az Ádámtól számított ötödik generációt képviselő Tubálkainnal megállt volna a látványos ívű technikai fejlődés – vagy esetleg a bibliai szerző nem írta le tovább a különféle civilizációs és technológiai vívmányokat? Nem írta le, mert nem is írhatta, hiszen fogalmai sem voltak rá. (Vagy mégis? Az eredeti héber szöveg tartalmaz olyan szavakat, amiknek a fordításával komoly gondok akadtak…) Figyelembe véve azt a tényt, hogy a Bibliában Tubalkaintól kezdve a vízözönig semmiféle társadalmi törésről vagy egyéb dologról nem olvasunk, ami megakaszthatta volna a jól láthatóan gyorsuló technikai fejlődést, nem túl nagy merészség azt feltételezni, hogy az egyre növekvő tudásanyaggal olyan dolgokat hozhattak létre, amiket ma el sem tudunk képzelni. Ráadásul idejük is bőven volt hozzá: a nemzetségtáblázatokban közölt életkorokat nyomon követve mintegy 1600 évet számolhatunk ki a bűneset és az özönvíz között.

De lehetséges egyáltalán egy ilyen gyors fejlődés? Nem csupán jelképes állomások, szimbolikus alakok, akikről olvasunk? Elfogadva azt az álláspontot, hogy természetesen lehetséges a szimbolikus értelmezése is a leírtaknak, a válaszom sokkal inkább afelé hajlik, hogy nemcsak lehetséges ez a fejlődés, hanem meglehetősen logikus is. Mi magunk is egy olyan korban élünk, ahol a fejlődés mértéke soha nem tapasztalt sebességre kapcsolt, annyira, hogy az átlagember már nem is tudja, hol járunk. Gondoljunk csak arra, hogy egy száz évvel ezelőtti embernek el tudnánk-e magyarázni olyan hétköznapi dolgokat, mint mondjuk a televízió vagy a sugárkezelés?

Az özönvíz előtti korban ráadásul sokkal inkább adottak voltak a fejlődés feltételei. Nem léteztek nyelvi korlátok, jóval Bábel előtt járunk. A társadalom egységes volt, még ha ezt az egységet az Istennel szembeni lázadás hajtotta is (magával sodorva Séth nemzetségét is – 1Móz 6,13), a különféle felfedezések nem maradtak elszigetelt jelenségek, illetve nem kellett többször is felfedezni őket, mint pl. a nyomtatást vagy a puskaport. A kutatási eredmények hatottak egymásra, időt és energiát spóroltak meg a közös tudásanyag felhasználásával. Mi több: ha elfogadjuk a több száz éves életkorokat, beláthatjuk, hogy milyen előnnyel járhat egy tudós, egy felfedező számára, ha az aktív korszaka nem évtizedekig, hanem évszázadokig tart: ugyanaz az ember felfedezhette a kereket, a gőzgépet, a robbanómotort, s akár egy helikopter is vihette az utolsó útjára. Ez persze sarkított példa, sőt, számolni kell azzal is, hogy idővel a legnyitottabb elme is megcsontosodik s nehezen tér le a már bevált ösvényekről, mégis úgy gondolom, hogy a hosszú életkor összességében pozitív hatással van a fejlődésre.

Mivel építette tehát Noé a bárkáját? A legvalószínűtlenebb verzió az, hogy kőbaltával vagy kezdetleges módon öntött szekercével. Ilyen eszközökkel nem is nagyon lehet komoly terhelést is elbíróan felépíteni egy kisebb repülőgép-hordozó méreteivel vetekedő vízi járművet. Felmerülhet a kérdés, hogy akkor miért építette a bárkát fából? Miért nem acélból, műanyagból vagy valami még modernebb anyagból? A kérdés jogos, s a válasz nem annyira a technikai lehetőségekben, hanem a korabeli társadalmi viszonyokban keresendő[3]: egyedül Noé és családja volt kedves Isten előtt az egész korabeli emberiségből. Igen kicsi a valószínűsége annak, hogy a minden bizonnyal a társadalom perifériájára szorult Noé furcsa célja érdekében megszerezte volna egy nagyvállalat támogatását, ami hajóépítéshez alkalmas acélszerkezeteket gyárt – fa megmunkálásához viszont elegendőek egyszerűbb és kisebb csoport által is hatékonyan kezelhető eszközök.

Egy utolsó kérdés: van-e valami gyakorlati haszna a fenti fejtegetésnek? A választ az Újszövetségben találjuk: „Ahogyan Noé napjaiban történt, úgy lesz az Emberfia eljövetele is. Mert amiképpen azokban a napokban, az özönvíz előtt, ettek, ittak, házasodtak és férjhez mentek egészen addig a napig, amelyen Noé bement a bárkába, és semmit sem sejtettek, míg el nem jött az özönvíz, s mindnyájukat el nem sodorta, úgy lesz az Emberfiának eljövetel is.” (Máté 24, 37-39) Ha arra gondolunk, hogy Noé kortársai talán ugyanúgy ültek a tévé előtt, menekültek a virtuális valóságba, foglalkoztak mindennel Istenen kívül, mint a a XXI. század embere, akkor talán még aktuálisabb, még sürgetőbb – vagy talán mondhatjuk azt is, még hátborzongatóbb Jézus figyelmeztetése: „Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, melyik órában jön el a ti Uratok!” (1Móz 24,42)


Jelige magazin
2006. (30. szám)


[1] Nemere István: Rejtélyes elődök és egyéb fantasztikus rögeszmék, Népszava kiadó, ….

[2] in: Napkelettől napnyugatig, Ref. Zsinat Doktorok kollégiuma, A nemzetközi theológiai könyv sorozat 43. tagja, Bp. 1999)

[3] Jellemző, hogy csak egy „alapelvet” ismerünk a korból, ami a társadalmi viszonyokat szabályozza: „embert öltem, mert megsebzett, ifjat öltem, mert megütött. Ha hétszeres a bosszú Kainért, hetvenhétszeres az Lámekhért…” 1Móz 4,23-24
 

Címkék: cikk, tanulmany